Algemene verkoopvoorwaarden Poe Tenten

Poe Tenten is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09197344.

Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Poe Tenten met betrekking tot de verkoop / koop van tenten en daarbij horende accessoires, hierna te noemen ‘producten’ of ‘product’, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van koper door Poe Tenten als verkoper. Poe Tenten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Poe Tenten dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Poe Tenten zijn vrijblijvend en Poe Tenten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in (euro’s) (exclusief) BTW en (exclusief) verzendkosten en alle overige van overheidswege opgelegde heffingen of lasten.

Betalingen, verzuim en kosten
4.1 Betaling dient direct te geschieden bij acceptatie van de offerte, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Het verzuim van een der partijen treedt in nadat de ene partij de nalatige partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en aan deze sommatie binnen de gestelde termijn geen gehoor is gegeven.

4.3 In alle gevallen waarin Poe Tenten een ingebrekestelling, een sommatie of een exploot aan koper doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen koper om deze tot nakoming van de koopovereenkomst of tot retournering van het product te dwingen, is koper verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Poe Tenten te voldoen.

4.4 Vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele betaling, is de koper over het verschuldigde bedrag de wettelijke (samengestelde handels-) rente verschuldigd aan Poe Tenten.

4.5 De betaling van de koopprijs en van al hetgeen verder krachtens deze koopovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldatum in wettig Nederlands betaalmiddel –zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening- geschieden, door storting dan wel overschrijving op een door Poe Tenten op te geven rekening of a contant.

Levering
5.1 De Poe Tenten eventueel opgegeven levertijden zijn bindend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is (of bijvoorbeeld een fatale termijn wordt overschreden) dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

5.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Poe Tenten verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt koper Poe Tenten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van een geconstateerd gebrek.

Er is sprake van een gebrek aan het product als het gezien de staat of gezien een eigenschap niet aan koper het genot kan verschaffen dat koper daarvan bij het aangaan van de koopovereenkomst mocht verwachten.

7.2 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Poe Tenten de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Poe Tenten geeft geen garantie op de geleverde producten. Aantoonbare fouten in de productie zullen door Poe Tenten worden hersteld. Voor ontstane schade als gevolg van gebruik draagt Poe Tenten geen verantwoordelijkheid.

7.4 Poe Tenten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de persoon of de goederen van koper of derden die voortvloeit uit een eigenschap en / of een gebrek van het geleverde product, die hij niet kende of niet behoorde te kennen, bij het aangaan van de koopovereenkomst. Koper vrijwaart Poe Tenten voor dergelijke aanspraken.

7.5 Koper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens koper aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Koper vrijwaart Poe Tenten voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door koper aangebrachte voorzieningen en veranderingen.

7.6 In elk geval waarin Poe Tenten toch aansprakelijk is voor schade bij koper of bij derden, zal de verplichting van Poe Tenten om deze schade te vergoeden beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar van Poe Tenten ter zake van de aansprakelijkheid en de geleden schade uitkeert, vermeerderd met een eventueel eigen risico van Poe Tenten.

7.7 Koper weet dat niet alle tenten die Poe Tenten verkoopt brandwerend zijn.

7.8 Koper is op de hoogte van een juist gebruik en onderhoud van het ‘product’.

– Koper weet dat zich in, op, aan of in de directe omgeving van het product geen milieugevaarlijke zaken dienen te bevinden.

– Koper weet dat in of aan de tent geen voorwerpen kunnen worden gehangen die zwaarder zijn dan 5 kilogram.

– Koper weet dat geen hittebronnen geplaatst kunnen worden onder/ in of in de nabijheid van het product. Onder hittebron wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan: barbecues, terrasverwarmers, flameheaters, kachels, fornuizen en kooktoestellen (ongeacht of deze hout- kolen gestookt worden of elektrisch zijn), fakkels, vuurkorven;

– Koper is er mee bekend voor welke weersomstandigheden het product niet geschikt is en derhalve dan ook niet kan worden gebruikt.

– Koper is ermee bekend dat tenten niet geplaatst kunnen worden op locaties waar boven of in de grond leidingen, kabels, buizen en andere werken aanwezig zijn. In Nederland kan koper hierover informatie inwinnen bij “KLIC” of via www.kadaster.nl.

– Koper weet dat het product slechts kan worden opgezet op een horizontaal geëgaliseerd terrein.

– Koper weet dat door sneeuwval het product kan instorten.

Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk aankomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Poe Tenten, is Poe Tenten niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Poe Tenten.

8.2 De administratie van Poe Tenten geldt als volledig bewijs van het bestaan, van de inhoud en van de uitvoering van de overeenkomst tussen koper en Poe Tenten.

Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Poe Tenten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan koper schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Poe Tenten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Poe Tenten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Poe Tenten in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Poe Tenten vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.