Privacyverklaring

Versie maart 2019

Deze privacyverklaring is gepubliceerd en te downloaden (PDF) op www.poe-tenten.nl

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Poe Tenten (hierna: Poe) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Poe neemt jouw privacy uiterst serieus en houdt zich aan de Europese regels die hiervoor gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Poe verzamelt, waarom dit wordt gedaan en hoe jouw privacy daarbij is gewaarborgd.

Contactgegevens:
Poe Tenten
‘s-Gravensandestraat 7
6533 NT Nijmegen

Heb je vragen over deze verklaring? Dan kun je contact opnemen met Mart-Jan Kuijpers door een emailbericht te sturen naar: info@poe-tenten.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 0644846214.

Definities in de privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • Poe: eenmanszaak Poe Tenten, (KvK 09197344) gevestigd op de
 • ‘s-Gravensandestraat 7 te Nijmegen.
 • Betrokkene: de (potentiële) klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens: onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (dus geen bedrijf). Het gaat erom dat een persoon aan de hand van een naam, een nummer, locatiegegevens, een IP-adres (online) of aan de hand van bepaalde kenmerkende elementen kan worden herkend. Onder kenmerkende elementen wordt verstaan: alle aspecten die typerend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon. Het gaat dus niet alleen om de afzonderlijke gegevens, maar ook om het combineren van gegevens waardoor zij op zodanige wijze iets over een uniek persoon zeggen.
 • Verwerken: het vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Poe en voor welke doeleinden?

Poe verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van de diensten van Poe, voornemens bent hiervan gebruik te maken of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam en KvK-nummer (zakelijke klanten);
 • adresgegevens; 
 • telefoonnummer; 
 • e-mailadres; 
 • btw-nummer (zakelijke klanten)
 • bankrekeningnummer;
 • informatie die je zelf invult in het contactformulier op de website.

Poe verwerkt geen gegevens van minderjarigen en ook geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over je afkomst, politieke voorkeur of gezondheid.

Op welke wettelijke grondslagen zijn de verwerkingen gebaseerd?

Poe verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst of wanneer hiervoor toestemming is gegeven door de betrokkene. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt zowel in de precontractuele fase (offertes, aanbiedingen of andere vormen van informatieverstrekking); ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst als zodanig (onder meer het leveren van gehuurde zaken, correspondentie en andere vormen van informatieverstrekking omtrent de overeenkomst); evenals na het uitvoeren van de overeenkomst (betaling) of wanneer hiervoor toestemming is gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbericht). Verwerkt Poe deze gegevens niet, dan is het logischerwijs niet mogelijk om jouw vragen te beantwoorden, een prijsaanbieding op te stellen, de gehuurde zaken te leveren of de bijbehorende factuur op te sturen.  Poe verwerkt daarnaast persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoelang bewaart Poe mijn gegevens?

Poe bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is in verband met wettelijke bewaarplichten en om de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld te realiseren.Persoonsgegevens die zijn doorgegeven middels een e-mailbericht of het contactformulier op de website www.poe-tenten.nl, bewaart Poe ten hoogste vier (4) weken indien hieruit geen overeenkomst voortvloeit. Poe bewaart persoonsgegevens van klantengedurende de periode van de overeenkomst, tot zeven (7) jaar daarna op grond van de fiscale bewaarplicht.

Deelt Poe mijn gegevens met derden?

Bij de uitvoering van de overeenkomst schakelt Poe soms derden in. Zo maakt Poe gebruik van de diensten van een cloudaanbieder en is een derde verantwoordelijk voor de hosting van de website. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, dan neemt Poe passende maatregelen om ervoor te zorgen dat zij voldoende waarborgen bieden om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wanneer persoonsgegevens door derden worden verwerkt dan sluit Poe met hen een verwerkersovereenkomst. Naast afspraken omtrent een passende beveiliging is in deze overeenkomst bijvoorbeeld vastgelegd dat de verwerker jouw gegevens niet voor andere doelen gebruikt. Poe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Poe verstrekt jouw gegevens niet aan andere derden, tenzij jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of Poe daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld omdat de belastingdienst of de politie hierom vraagt). Poe verkoopt de gegevens nooit aan anderen.

Maakt Poe gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken?

Nee. De website van Poe maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Welke rechten heb ik, en hoe kan ik deze uitoefenen?

Gegevens die niet langer nodig zijn worden door Poe verwijderd. Je kunt daarnaast verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens of om wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Dergelijke verzoeken kun je e-mailen naar: info@poe-tenten.nl Om er zeker van te zijn dat dit verzoek ook daadwerkelijk van jou afkomstig is, kan worden gevraagd om je te identificeren. Poe reageert spoedig, maar uiterlijk binnen een periode van vier (4) weken op jouw verzoek. Ben je ontevreden over de wijze waarop Poe met jouw persoonsgegevens omgaat?  Dan kunt je een klacht indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Poe neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Poe legt deze verplichtingen ook op aan derden.

Kan deze verklaring worden gewijzigd?

Ja. Poe behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op de website www.poe-tenten.nl worden gepubliceerd. Een gewijzigde verklaring is te herkennen aan een gewijzigde versie-omschrijving (in de voettekst).